einstein's principle of equivalence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

einstein's principle of equivalence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm einstein's principle of equivalence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của einstein's principle of equivalence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • einstein's principle of equivalence

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nguyên lý tương đương của Einstein