egoideal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

egoideal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm egoideal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của egoideal.

Từ điển Anh Việt

  • egoideal

    * danh từ

    (phân tâm) lý tưởng của bản ngã