eglantine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eglantine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eglantine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eglantine.

Từ điển Anh Việt

  • eglantine

    /'egləntain/

    * danh từ

    (thực vật học) cây tầm xuân

Từ điển Anh Anh - Wordnet