eftpos (electronic funds transfer at point of sale) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eftpos (electronic funds transfer at point of sale) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eftpos (electronic funds transfer at point of sale) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eftpos (electronic funds transfer at point of sale).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eftpos (electronic funds transfer at point of sale)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chuyển tiền điện tử tại điểm bán