effectuate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effectuate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effectuate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effectuate.

Từ điển Anh Việt

 • effectuate

  /i'fektjueit/

  * ngoại động từ

  thực hiện, đem lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • effectuate

  Similar:

  effect: produce

  The scientists set up a shock wave

  Synonyms: set up