edge-supported belt type moving walk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edge-supported belt type moving walk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edge-supported belt type moving walk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edge-supported belt type moving walk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • edge-supported belt type moving walk

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    băng tải rộng có gờ chắn