ecphoria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ecphoria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ecphoria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ecphoria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ecphoria

    * kỹ thuật

    y học:

    sự nhớ lại dấu vết ký ức