ecologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ecologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ecologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ecologist.

Từ điển Anh Việt

 • ecologist

  /i'kɔlədʤist/

  * danh từ

  nhà sinh thái học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ecologist

  * kỹ thuật

  y học:

  nhà sinh thái học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ecologist

  a biologist who studies the relation between organisms and their environment