ecobiotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ecobiotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ecobiotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ecobiotic.

Từ điển Anh Việt

  • ecobiotic

    * tính từ

    (thuộc) sinh thái-sinh học