eavesdrip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eavesdrip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eavesdrip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eavesdrip.

Từ điển Anh Việt

  • eavesdrip

    * danh từ

    nước nhỏ giọt từ mái chìa