easy-peel-off self-adhesive label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

easy-peel-off self-adhesive label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm easy-peel-off self-adhesive label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của easy-peel-off self-adhesive label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • easy-peel-off self-adhesive label

    * kỹ thuật

    nhãn tự dính dễ bóc