ean (european article number) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ean (european article number) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ean (european article number) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ean (european article number).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ean (european article number)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số hiệu hàng hóa châu âu