dystopian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dystopian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dystopian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dystopian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dystopian

    of or pertaining to or resembling a dystopia

    as bad as can be; characterized by human misery

    AIDS is one of the dystopian harbingers of the global villages"- Susan Sontag

    Antonyms: utopian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).