dysbarism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dysbarism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dysbarism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dysbarism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dysbarism

    * kỹ thuật

    y học:

    rối loạn áp suất