doorplate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doorplate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doorplate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doorplate.

Từ điển Anh Việt

  • doorplate

    * danh từ

    biển [đề tên] ở cửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • doorplate

    a nameplate fastened to a door; indicates the person who works or lives there