dog-trick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dog-trick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dog-trick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dog-trick.

Từ điển Anh Việt

  • dog-trick

    * danh từ

    độc kế

    chuyện ngu ngốc