dog-grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dog-grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dog-grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dog-grass.

Từ điển Anh Việt

 • dog-grass

  /'dɔgzgrɑ:s/ (dog-grass) /'dɔggrɑ:s/

  grass)

  /'dɔggrɑ:s/

  * danh từ

  (thực vật học) cỏ gà