dog's dick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dog's dick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dog's dick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dog's dick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dog's dick

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xà beng cầy