divulgation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

divulgation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm divulgation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của divulgation.

Từ điển Anh Việt

  • divulgation

    /,davʌl'geiʃn/ (divulgement) /dai'vʌldʤmənt/

    * danh từ

    sự để lộ ra, sự tiết lộ