disulfiram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disulfiram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disulfiram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disulfiram.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • disulfiram

    a drug (trade name Antabuse) used in the treatment of alcoholism; causes nausea and vomiting if alcohol is ingested

    Synonyms: Antabuse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).