disc-harrow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disc-harrow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disc-harrow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disc-harrow.

Từ điển Anh Việt

  • disc-harrow

    * danh từ

    bừa dựa