dirt-cheap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirt-cheap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirt-cheap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirt-cheap.

Từ điển Anh Việt

  • dirt-cheap

    /'də:t'tʃi:p/

    * tính từ & phó từ

    rẻ như bèo