diphthongal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diphthongal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diphthongal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diphthongal.

Từ điển Anh Việt

  • diphthongal

    /dif'θɔɳgəl/

    * tính từ

    có tính chất nguyên âm đôi