diners card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diners card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diners card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diners card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • diners card

    * kinh tế

    thẻ tín dụng Đai-nơ