dietitian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dietitian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dietitian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dietitian.

Từ điển Anh Việt

 • dietitian

  /,daii'tiʃn/ (dietitian) /,daii'tiʃn/

  * danh từ

  thầy thuốc chuyên khoa ăn uống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dietitian

  * kỹ thuật

  y học:

  bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng

Từ điển Anh Anh - Wordnet