diatropism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diatropism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diatropism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diatropism.

Từ điển Anh Việt

  • diatropism

    * danh từ

    tính hướng ngang kích thích