diathesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diathesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diathesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diathesis.

Từ điển Anh Việt

 • diathesis

  /dai'æθisis/

  * danh từ, số nhiều diatheses

  (y học) tạng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • diathesis

  * kỹ thuật

  y học:

  tạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • diathesis

  constitutional predisposition to a particular disease or abnormality