diarsenate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diarsenate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diarsenate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diarsenate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • diarsenate

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    điasenat