devoutness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

devoutness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm devoutness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của devoutness.

Từ điển Anh Việt

  • devoutness

    * danh từ

    sự tận tâm, sự tận tụy, sự nhiệt thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet