devilishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

devilishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm devilishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của devilishness.

Từ điển Anh Việt

  • devilishness

    /'devliʃnis/

    * danh từ

    tính ma tà, tính gian tà, tính quỷ quái; tính ác hiểm, tính hiểm độc, tính độc ác