dethroner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dethroner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dethroner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dethroner.

Từ điển Anh Việt

  • dethroner

    /di'θrounə/

    * danh từ

    người phế vị, người truất ngôi

    (nghĩa bóng) người truất quyền