deserpidine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deserpidine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deserpidine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deserpidine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deserpidine

    * kỹ thuật

    y học:

    một loại thuốc giảm huyết áp