depromotion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

depromotion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm depromotion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của depromotion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • depromotion

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khử hoạt hóa