deployable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deployable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deployable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deployable.

Từ điển Anh Việt

  • deployable

    xem deploy