depauperize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

depauperize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm depauperize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của depauperize.

Từ điển Anh Việt

  • depauperize

    /'di:'pɔ:pəraiz/ (depauperize) /'di:'pɔ:pəraiz/

    * ngoại động từ

    làm mất cảnh khốn nghèo cứu khỏi cảnh nghèo đói