deforester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deforester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deforester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deforester.

Từ điển Anh Việt

  • deforester

    xem deforest