deferentially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deferentially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deferentially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deferentially.

Từ điển Anh Việt

 • deferentially

  * phó từ

  tôn kính, kính cẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deferentially

  in a servile manner

  he always acts so deferentially around his supervisor

  Synonyms: submissively

  in a respectfully deferential manner

  he listened deferentially