decoy-duck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decoy-duck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decoy-duck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decoy-duck.

Từ điển Anh Việt

  • decoy-duck

    /di'kɔidʌk/

    * danh từ

    cò mồi (bạc bịp...)