decompositional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decompositional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decompositional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decompositional.

Từ điển Anh Việt

  • decompositional

    xem decomposition

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • decompositional

    causing organic decay