debatement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

debatement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm debatement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của debatement.

Từ điển Anh Việt

  • debatement

    xem debate