cytopenla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cytopenla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cytopenla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cytopenla.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cytopenla

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng giảm tế bào