cystocarp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cystocarp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cystocarp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cystocarp.

Từ điển Anh Việt

  • cystocarp

    * danh từ

    (thực vật) quả thể túi