cyllosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyllosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyllosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyllosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cyllosis

    * kỹ thuật

    bàn chân vẹo

    y học:

    chân vẹo