cylindriconical drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cylindriconical drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cylindriconical drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cylindriconical drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cylindriconical drum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trống hình nón trụ