cyclegraph technique nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyclegraph technique nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyclegraph technique giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyclegraph technique.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cyclegraph technique

    * kỹ thuật

    kỹ thuật xác định chu trình