cut-and-try approach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cut-and-try approach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cut-and-try approach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cut-and-try approach.

Từ điển Anh Việt

  • cut-and-try approach

    (Tech) phương pháp cắt-thử