cussword nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cussword nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cussword giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cussword.

Từ điển Anh Việt

  • cussword

    * danh từ

    lời thề