cushitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cushitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cushitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cushitic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cushitic

    a group of languages spoken in Ethiopia and Somalia and northwestern Kenya and adjacent regions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).