cushions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cushions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cushions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cushions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cushions

    * kinh tế

    kẹo mềm