curarine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curarine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curarine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curarine.

Từ điển Anh Việt

  • curarine

    * danh từ

    (hoá học) curarin